User Rating: 0 / 5

 1. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
 2. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
 3. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
 4. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas
 5. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos vidaus kontrolės politika
 6. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema
 7. Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje
 8. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės
 9. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių drausminimo tvarka
 10. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
 11. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
 12. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas
 13. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
 14. Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje prevencijos taisyklės
 15. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka
 16. Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
 17. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka
 18. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka
 19. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka
 20. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka
 21. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos patalpų, įrenginių ir inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas
 22. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalyko vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas
 23. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka
 24. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas
 25. Mokinių pažintinės veiklos organizavimo ir veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka
 26. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei asmenų stebėsenos ir kontrolės mokykloje ir jos teritorijoje tvarkos aprašas
 27. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
 28. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
 29. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
 30. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių naudojimosi mobiliaisiais telefonais mokykloje tvarka
 31. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo reglamentas