User Rating: 5 / 5

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla yra bendrojo lavinimo įstaiga, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Mokyklos steigėjas – Kalvarijos savivaldybės taryba.

Jungėnų pagrindinės mokyklos veiklos pradžia 1975 m. sausio 5 d.

Mokykla renovuota 2003 m. ir 2016 m.

2020 m. išleista 44 mokinių laida.

 

Mokyklos direktoriai:

Vytautas Dzidulevičius 1975 – 1991m.

Dalė Skrupskienė         1991 - 2020 m.

Nijolė Babeckienė        2020 - 2021 m. vykdo direktoriaus pareigas

 

Mokykloje dirba 25 pedagogai:

                     

  • 1 mokytojas ekspertas
  • 8 mokytojai metodininkai
  • 7 vyresnieji mokytojai
  • 5 mokytojai
  • socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, psichologė, logopedė

Dirba bibliotekininkė, sveikatos priežiūros specialistė,

15 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įdiegta virtuali mokymosi aplinka „Google for Education“.

2020 rugsėjo 1d. mokykloje mokėsi 107 mokiniai: 45 mergaitės ir 62 berniukai.

Suformuoti 1-9 bendrojo ugdymo klasių komplektai, dėl mažo mokinių skaičiaus nesuformuota 10 klasė.

Mokykla yra demokratiška, moderni, naujovėms bei kaitai atvira švietimo institucija, teikianti kokybišką formalųjį mokymą ir įvairiapusį neformalųjį švietimą, turinti ir puoselėjanti savas tradicijas.

Mokykloje sukurta mokymo(si) aplinka, kuri skatina bendravimą ir bendradarbiavimą. Mokykla racionaliai naudoja mokymo, ūkio ir paramos lėšas, planingai atnaujinamos erdvės, baldai, mokymo priemonės. Visuose kabinetuose yra įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, multimedijos projektoriai.

Mokiniams sudarytos sąlygos mokytis trijų užsienio kalbų: anglų k., vokiečių, rusų k., pasirinkti dorinį ugdymą – tikybą arba etiką. Įgyvendinamos prevencinės programos:

1 kl. – „Zipio draugai“, 2-3 kl. – „Obuolio draugai“, 4 kl. – „Įveikiame kartu“, 5-9 kl. – OPKUS (OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema). Programos ugdo mokinių socialinį sąmoningumą, savitvardą, skatina bendravimą ir bendradarbiavimą, sprendimų priėmimą ir kitas socialines ir emocines kompetencijas.

Mokykla dalyvauja respublikiniuose projektuose „Informatika pradiniame ugdyme“, Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“, Europos Sąjungos ir Nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose programose „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, „Pienas vaikams“, pagal kurias mokykloje pradinių klasių mokiniams nemokamai skiriama vaisių ir daržovių, pieno produktų.

VIZIJA

Moderni, atvira, nuolat besikeičianti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir aktyvią mokyklos bendruomenę, suteikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą, padedanti jiems tapti kūrybiškomis asmenybėmis, užtikrinanti sėkmingą lyderystės ugdymą (si).

MISIJA

Teikti kokybišką pradinio ir pagrindinio ugdymo išsilavinimą, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padėti kiekvienam pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų mokymosi rezultatų, daug dėmesio skirti dvasiniam, patriotiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui, pasirengimui gyventi savarankiškai ir mokytis visą gyvenimą.

VERTYBĖS

Kiekvieno vaiko ir mokinio ugdymo(si) ir mokymo(si) sėkmė (sąlygų sudarymas mokytis pagal galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų).

Saugumas (saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka).

Profesionalumas (aukšta kompetencija, atsakomybė už veiklos rezultatus, rūpinimasis mokiniais, atvirumas pokyčiams, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas).

Bendruomeniškumas (solidarumas, sutelktumas ir nusiteikimas siekti bendrų tikslų; geranoriškumu, mokymusi vieniems iš kitų ir kolegialia pagalba grindžiami bendruomenės narių santykiai).

Demokratiškumas ir pilietiškumas (dialogo ir susitarimų kultūra, visų mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas priimant sprendimus; lyderystė, pagrįsta pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu).

Darnumas (darni bendruomenė, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymo ir elgesio įgūdžius).

Sveikata (visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas).

MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Kurti inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią ugdymosi sėkmę, optimalią akademinę pažangą ir asmenybės ūgtį:

- Siekiant kiekvieno mokinio kokybiško ugdymo(si), realizuoti mokinių individualius poreikius, sudarant galimybes patirti sėkmę.

- Sukurti sistemą, siejančią formaliojo ir neformaliojo ugdymo (si) veiklas.

- Stiprinti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymą (si).

- Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams ir jų tėvams

- Užtikrinti mokytojų kompetencijų ugdymą (si) ir tobulinimą (si), skirtą ugdymo proceso valdymo kokybei gerinti.

- Modernizuoti ugdymo procesą.

2. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymo (si) aplinką, leidžiančią ugdyti vertybines nuostatas saviraiškiam bendruomenės gyvenimui, vadovaujantis asmenybės ūgties, brandos ir pasidalytosios lyderystės principais:

- Plėtoti lyderystės palaikymo ir pripažinimo formas.

- Ugdyti laisvą, sugebantį rinktis ir suvokiantį atsakomybę pilietį.

- Puoselėti sveiką, saugią ir draugišką aplinką.

_______________________________________