User Rating: 0 / 5

1360249371 komanda1

Ugdymas karjerai 

Ugdymo karjerai tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys gebėtų sėkmingai pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, gebėtų pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant bei įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo rinkos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti savo karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką.

Karjeros koordinatorius padeda mokiniams:

 • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susidaryti individualų ugdymosi karjerai planą.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus VIII ir X klases.
 • Susitikti su Marijampolės PRC bei gimnazijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Karjeros koordinatorius tėvams/globėjams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Karjeros koordinatorius klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja užsiėmimus karjeros ugdymo (-si) temomis mokiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo (-si) karjerai tema.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Naudingos nuorodos:

 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt
 • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt
 • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. Nuorodos – www.kurstoti.lt
 • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt
 • Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt
 • Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt
 • Valstybinė jaunimo reikalų taryba –www.jrd.lt

 

Asmenybės profesinio kryptingumo nustatymas pagal Dž. Hollandą

SOCIALINIŲ BEI PSICHOLOGINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA PROFESIJOS PASIRINKIMUI

Karjeros koordinatorė Renata Jarimavičienė