User Rating: 0 / 5

        Mūsų mokykla dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis". Projekto tikslas  – gerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, teikiant mokymosi pagalbą. Projekto uždaviniai: teikti pagalbą mokiniui, tobulinant pamokos vadybą ir orientuojantis į individualius mokymosi poreikius; kurti palaikančią ir stimuliuojančią mokymo(si) aplinką. Projektas bus vykdomas dvejus metus. Prieš pradedant įgyvendinti projektą mokykloje buvo sudaryta darbo grupė, kuri atliko situacijos analizę, kartu su mokyklai paskirtu konsultantu išgrynino aktualiausias problemas, susijusias su mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimu, ir parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Projekto metu mokytojams bus organizuojami mokymai, mokyklos materialinė bazė pasipildys įvairiais technologiniais ištekliais, bus įkurta funkcionali, moderni ir mokiniams patraukli erdvė mokymuisi po pamokų ir kt.

Kalvarijos sav. Jungėnų pagringinės mokyklos veiklos tobulinimo planas.

esfa k kreps