Šiuolaikinė mokykla atvira įvairių gebėjimų vaikams. Lygių ugdymosi galimybių, švietimo prieinamumo principai skatina ir įpareigoja ugdymo turinį ir metodus pritaikyti kiekvienam vaikui. Todėl bendrojo lavinimo mokyklose ugdomi įvairių gebėjimų ir poreikių vaikai, tarp jų ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdydamiesi kartu su bendraamžiais šie mokiniai įgyja ir plėtoja socialinius gebėjimus, o bendradarbiaudami ir aktyviai dalyvaudami ugdymo procese lengviau įgyja įvairių kompetencijų, žinių ir įgūdžių. Taip formuojama mokinio savigarba ir skatinama motyvacija mokytis.

Didžiausia atsakomybė ugdant SUP tenka mokytojui. Tačiau vienas mokytojas yra nepajėgus spręsti sudėtingų vaiko problemų. Tam reikalinga komanda: mokyklos administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas), tėvai.  Komandinis darbas, ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, turi remtis visų komandos narių abipuse sąveika, o pagrindiniais komandos darbo principais yra bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba. Tai padeda ne tik gerai atlikti užduotis, bet ir įgalina komandos narius atskleisti savo galimybes.

2017-01-04 Jungėnų pagrindinėje mokykloje vyko seminaras mokytojams „Komandinio darbo galimybės ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius“. Seminarą organizavo mokyklos psichologė Nijolė Bendaravičiūtė. Jai talkino ir savo gerąja patirtimi su mokytojais dalijosi mokyklos pagalbos mokiniui specialistai: specialioji pedagogė Daiva Simanavičienė, socialinė pedagogė Daiva Martimjanovienė ir Marijampolės PPT bei Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcinio centro logopedė Vida Kvaraciejienė. Seminaro metu buvo gvildenamos aktualios su SUP mokinių ugdymu susijusios problemos, ieškoma būdų spręsti šioms problemoms, pasitelkus į pagalbą visą mokyklos bendruomenę.

Labai malonu, kad į mūsų mokykloje organizuojamą seminarą atvyko ir mokytojų iš Kalvarijos gimnazijos, Nemunaičių pagrindinės mokyklos, Šunskų pagrindinės mokyklos bei Kalvarijos lopšelio-darželio „Žilvitis“.  Šis seminaras – dar viena papildoma žinutė visiems, kurie norėjo patobulinti savo darbą su SUP vaikais, kurie norėjo įsigilinti ir geriau suprasti SUP mokinių problemas.

Dėkoju visiems dalyvavusiems mokytojams bei mokyklos administracijai, sudariusiai sąlygas renginiui organizuoti.

 

Psichologė Nijolė Bendaravičiūtė

0
0
0
s2smodern