User Rating: 0 / 5

MOKYKLOS VYRESNIOJI SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

DAIVA MARTIMJANOVIENĖ

 

Vilniaus pedagoginis universitetas, socialinės komunikacijos institutas

Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija - 2010 m.

Daiva soc

El. paštas – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

 

MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI UŽDAVINIAI:

 1. Padėti mokiniams adaptuotis mokykloje.
 2. Ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendraujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą.
 3. Tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.
 4. Padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

 

MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS: 

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, vertina socialinės pagalbos teikimo mokiniui kokybę, tvarko socialinės pagalbos reikalingų mokinių ir jų šeimų apskaitą;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • padeda mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 •  inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo renginius, projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 •  atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 •  renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus,  vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;

   

DARBO GRAFIKAS   

Savaitės diena

Socialinio

pedagogo darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00-8.30

13.15-16.00

12.10 -12.30

Antradienis

8.00-13.25

15.25-16.00

12.00 -12.30

Trečiadienis

8.00-13.25

14.25-16.00

12.00 -12.30

Ketvirtadienis

8.00-8.30

11.05-12.00

14.30-16.00

12.00 -12.30

Penktadienis

8.00-8.30

13.05-15.56

12.00-12.30

Pastaba. Dėl konsultacijų kitu metu galima tartis individualiai.